Vetterów 1, 20-277 Lublin

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy GIS-Expert Sp. z o.o. poprzez wzmocnienie potencjału w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na generowanie innowacyjnych produktów i usług

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.03.2018

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu był wzrost konkurencyjności firmy GIS-Expert Sp. z o.o. na rynku krajowym poprzez wzmocnienie jej potencjału w zakresie prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej ukierunkowanej na generowanie nowych, innowacyjnych produktów i usług.
Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu prac badawczych, w wyniku których wygenerowano 4 nowe produkty/usługi.
W ramach projektu zastosowano przejrzysty i czytelny harmonogram prac badawczych nad każdą z usług. W związku z tym poczynając od rozpoczęcia projektu aż do jego zakończenia równolegle prowadzono prace badawcze nad każdą z usług. W praktyce wyglądało to w ten sposób, że w danym kwartale w okresie realizacji projektu prowadzono równocześnie prace badawcze dotyczące każdej z planowanych od uruchomienia nowych usług.
Do realizacji projektu został wykorzystany personel badawczy Wnioskodawcy, który był w ramach obowiązków służbowych zaangażowany do realizacji projektu. Dodatkowo zespół badawczy został uzupełniony w wyniku zatrudnienia pracownika naukowego.

Wartość projektu: 560 827,88 PLN

Kwota dofinansowania: 358 406,80 PLN